Artykuły

Drukuj

Warto przypomnieć, że Profesor jest ab­solwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu – Rokit­nicy. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1981 roku, a stopień dok­tora habilitowanego nauk medycznych w 1991 roku. W 2007 roku otrzymał, postanowieniem Prezydenta Rzeczy­pospolitej Polskiej, tytuł profesora nauk medycznych. Na dorobek naukowy Pro­fesora składa się 86 publikacji w recen­zowanych czasopismach, 68 publikowa­nych oraz zaprezentowanych doniesień naukowych i 27 rozdziałów w książkach. Jest laureatem m.in. złotego medalu przy­znanym na 53 Światowej Wystawie Inno­wacji i Nowych Technologii „EUREKA” 2004 w Brukseli za współautorstwo opra­cowania biologicznego opatrunku „Chito- Fib” (2004) i Medalu Komisji Edukacji Na­rodowej (2007). Profesor Jerzy Arendt jest też członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastro­enterologicznego i Polskiego Towarzy­stwa Lekarskiego. Osiągnięcia Profesora w pracy zawodowej oraz zaangażowanie w działalność społeczną, dydaktyczną, jak i w działalność z zakresu organiza­cji nauki związanej z przede wszystkim z otwarciem pracowni endoskopowej w ramach prowadzonej Wojewódzkiej Poradni Chorób Układu Pokarmowego, zdecydowały o przyznaniu wyróżnienia. Medale Miasta Bytomia to honorowe wy­różnienie przyznawane osobom zasłużo­nym w działalności na rzecz miasta od 1998 roku. Do tej pory odznaczono 149 laureatów. W tym roku do tego grona do­łączyło kolejnych sześciu. Medale przy­znawane są w kilku kategoriach – gospo­darczej, społecznej, kulturalnej, naukowej i sportowej. Wnioski, kto powinien zostać nagrodzony, zgłaszają stowarzyszenia i organizacje społeczne, kluby sportowe, placówki oświatowe i edukacyjne, związ­ki zawodowe, partie polityczne i komisje Rady Miejskiej w Bytomiu. Wszystkie wnioski rozpatruje specjalna Kapituła Medalu. W tym roku w gronie laureatów, obok Profesora Jerzego Arendta, znaleźli się też Marcin Hałaś, wyróżniony w dzie­dzinie społecznej i kulturalnej, Edeltrau­da Spura odznaczona w dziedzinie kultu­ry, Marian Ostapczyk i firma „SPONSOR PLUS” sp. z o. o. uhonorowana w dzie­dzinie społecznej oraz Jacek Trzeciak od­znaczony w kategorii sportowej.

2011 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates